Skip links

Pla de contingència

PROTOCOL SALUT CURS 2021-22

ES SEGUIRAN LES RECOMANACIONS DE LA GENERALITAT A DIA 11 OCTUBRE 2021

1. Mesures de protecció i prevenció

1.1 Requisits d’accés

Els requisits per assistir a les activitats i serveis son els mateixos que s’estableixen per als centres educatius:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre o febrícula per sobre de 37,5 C, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*,fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust en els infants grans, adolescents i persones adultes) o amb qualsevol altre quadre infecciós.**
 • No ser un cas positiu de COVID-19 encara que no se’n tinguin símptomes.
 • No tenir indicació de fer quarantena per ser contacte estret d’un cas positiu confirmat. Hi ha la indicació de quarantena respecte de les persones que no tinguin la pauta de vacunació completa*** o hagin passat la COVID-19 els darrers 6 mesos (i que tinguin una prova diagnostica que ho confirmi).
 • Les famílies  han de signar una declaració responsable

*    Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) son molt habituals en els infants, nomes s’han de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.

**    L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.

***  Quan fa almenys 14 dies de la darrera dosi de la vacuna.

 

Cal recordar que:

Una persona que hagi de fer quarantena per un cas al centre educatiu, no pot assistir a cap altra activitat.

 

2. Entrades i sortides

Les entrades i sortides de les activitats es faran  evitant aglomeracions tant dels participants dels diferents grups com dels seus acompanyants, que han de mantenir la distancia mínima de seguretat i fer us de la mascareta.

 

3. Ús de mascaretes

En aquest moment la legislació estableix l’us de mascaretes obligatori per a persones a partir de 6 anys. 

Es permet que es prescindeixi de l’us de les mascaretes en els espais  exteriors quan:

 • es possible mantenir la distancia mínima de seguretat .
 • quan es duen a terme activitats en les quals no es possible fer-ne us o això no es recomanable: activitat física intensa, tocar instruments de vent, etc.

Cal recordar que, sempre que es pugui, es molt important extremar mesures com la distancia mínima de seguretat i la ventilació en els espais interiors

 

4. Distanciament físic i aforament

En la majoria d’activitats, l’aforament el determina l’espai mateix on es desenvolupa l’activitat. A grans trets, cal que cada participant disposi d’un espai mínim de 2,5 m2, de manera que pugui mantenir una distancia mínima d’1,5 metres amb la resta de les persones. 

En general, les ràtios es mantindran entre 1020 participants per grup constant, sempre que sigui possible. Es tracta de ràtios aproximades que, en determinades activitats, poden ser ajustades per motius organitzatius.

 

5. Rentat de mans

El rentat de mans s’ha de dur a terme a l’entrada i sortida de l’activitat i també abans i després de manipular materials compartits. 

Hi haurà  dispensadors de solució hidroalcohòlica en els punts estratègics.

 

6. Ventilació

La ventilació es una de les principals mesures per reduir la transmissió del coronavirus.

Es  garantirà  una ventilació adequada  a cada espai.

Als espais amb poca ventilació de l’us dels quals no es pugui prescindir (dutxes, vestidors), s’establiran  torns que permetin mantenir les distancies entre els infants o joves que els ocupin, que pertanyeran  al mateix grup constant. 

Després de l’ús de l’espai, hi haurà  la màxima ventilació possible mantenint-ne la porta i les finestres obertes.

 

7. Neteja i desinfecció

La neteja i desinfecció dels espais es durà a terme amb una periodicitat similar a  l’habitual en el període previ a la pandèmia. 

Es durà a terme una vegada al dia i fent mes incís en les superfícies d’us comú (poms de les portes, taules, bancs, etc.) i que en poden requerir una freqüència mes elevada en funció de la circulació de persones.

 

8. Trobades i activitats amb les famílies

Les reunions presencials es poden dur a terme respectant les mesures de prevenció esmentades, malgrat que se’n recomana el manteniment de la via telemàtica, quan  sigui possible.

Les trobades o exhibicions es poden celebrar seguint la normativa establerta per a esdeveniments esportius i per a activitats culturals, segons pertoqui. Sempre que sigui possible, s’han de dur a terme en espais exteriors o amb molt bona ventilació.

 

9. Gestió de casos

Per tal d’agilitar les actuacions del servei de vigilància epidemiològica, es  disposarà de la composició dels grups constants a les diferents activitats. Amb aquest propòsit, s’habilitarà un llistat per tal que les persones responsables de l’escola tinguin  les dades (nom, cognoms, data de naixement i CIP) dels alumnes, així com la seva distribució en grups o be, el seu us o participació a l’escola.

Els participants en les activitats en grup hauran d’aportar un certificat COVID on s’acrediti si han passat el COVID 19 i també l’estat de vacunació. El podeu descarregar a la Meva Salut.

Recomanacions específiques per a dansa i música.

DANSA

 • Ràtio màxima : 15 persones.
 • Rentat de mans abans i després de l’activitat.
 • Neteja i desinfecció de les barres, anelles i altres equipaments entre els diferents grups.
 • Dins de l’aula, manteniment de la distància d’1,5 metres entre persones (poden ajudar-hi les marques a les barres i/o al terra).
 • Garantia de la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe, i de manera addicional en classes de llarga durada, ≥1,5 hores).
 • Utilització dels vestidors només de manera simultània en el cas dels infants, adolescents o joves d’un mateix grup. 
 • Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries cal mantenir-hi la distancia de seguretat.

 

MÚSICA (CORAL, ORQUESTRA, LLENGUATGE MUSICAL, ETC.)

 • Ràtio mesurada segons la distància de 1,5 metres entre persones.
 • Rentat de mans abans i desprès de l’activitat.
 • Us d’instruments de manera exclusiva, sempre que sigui possible. Si no es possible, en el cas dels instruments de vent cal disposar d’una embocadura pròpia.
 • Neteja i desinfecció dels instruments compartits entre usos.
 • Manteniment als espais d’assaig (grup instrumental, orquestra, coral, etc.) d’una correcta  entilació (almenys abans i després de l’assaig, i de manera  addicional si es tracta d’un assaig de llarga durada (≥1,5 hores).

 

RECOMANACIONS  DE LA GENERALITAT A DIA  11 OCTUBRE 2021

ESCOLA FUSIÓ MÚSICA I DANSA Sant Cugat, curs 2020-2021

Protocol general d’actuació

Pla d’obertura

Sent conscients de l’enorme importància de crear espais segurs, des de tots els aspectes de l’ésser, per a un correcte aprenentatge i desenvolupament del que nens i joves, Fusió ha desenvolupat el present protocol que tractarà de garantir, dins les mesures desenvolupades per les autoritats sanitàries i educatives, un pla d’actuació diari, que contempli mesures d’higiene, davant exposició i contagi per Covid19, dins de l’horari i activitat lectiva de centre, però tenint en compte els valors de centre i contemplant el desenvolupament normal del dia a dia.

El present document ha estat elaborat al juliol de 2020, sota la supervisió del Depart. d’Ensenyament, seguint la normativa actual.

La direcció del centre és la responsable del desenvolupament normatiu, implementació i vigilància de la salut en el centre, ha de comunicar a les famílies dels alumnes qualsevol canvi o novetat.

Referències Bàsiques

L’escola farà classes  on-line a tots els departaments sempre que sigui necessari.

El centre informarà i subministrarà un document de declaració responsable de salut, a cada unitat familiar, els quals hauran de conèixer, acceptar i seguir les indicacions de el mateix document.

Qualsevol canvi en l’estat de salut s’ha de comunicar, a secretaria, abans de l’inici de les classes, d’aquest mateix dia.

Canvis en l’estat de salut de l’alumne, durant l’estada al centre, derivaran en l’activació del protocol d’actuació, essent indispensable la recollida de l’alumne / a, en un temps mai superior a 2 hores, si es requereix d’aïllament o distanciament del seu grup classe.

L’incompliment de les normes del present protocol no s’acceptaran.

El professorat no assistirà al centre, si presenta símptomes de febre, per sobre de 37.3ºC, i / o amb símptomes compatibles o diagnòstic positiu de Covid19.

La rentada de mans s’ha de fer, a l’entrada al centre, a l’entrada de les aules tancades, i sempre que es consideri necessari. Per a això, el centre ha disposat dosificadors de solució hidroalcohòlica. La desinfecció del calçat es farà a l’entrada al centre. S’accedirà a les aules on es desenvolupi moviment corporal amb peücs.

El material serà d’ús personal, no es compartirà.

Accés i sortida de centre

L’accés al centre es realitzarà en un horari ampli d’arribada per intentar evitar aglomeracions i mantenint la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres.

El centre obre les seves portes a les 16 h per la porta central de l’edifici, tractant d’evitar l’entrada simultània amb els altres i aglomeracions .

Si és necessari s’utilitzarà la sortida d’emergència situada a la planta baixa.

Aforament i distància de seguretat

A causa de la possibilitat d’utilitzar espais d’ús comú , com a espai educatiu, el centre disposa d’espai per a complir amb la indicació d’aforament màxim en centres educatius, de manera que aquesta situació no afecta el normal desenvolupament.

Als passadissos , es mantindran els dos sentits de trànsit simultani, havent d’esperar, en els corresponents replans, fins que quedin lliures.

Els vestuaris no s’utilitzaran.

S’utilitzarà mampara a les classes que ho requereixi l’instrument.

Ventilació i desinfecció

S’ha incrementat la neteja de banys 2 vegades al dia. 1 neteja en profunditat i contínuament de superfícies de contacte diari. Totes elles, dins de l’horari lectiu, per a garantir la major higiene. Es farà obertura i ventilació contínua d’aules i espais interiors cada canvi de classe.

Es farà anul·lació del sistema de recirculació d’aire per conductes (recuperadors de calor) i renovació d’aire de l’exterior, després de cada activitat.

En general, les mesures preses es redueixen a un augment significatiu de la neteja dels interiors, reducció de l’aforament i eliminació de moments on es puguin donar aglomeracions o esperes, al menys a l’interior de l’edifici, aules i passadissos.

Amb aquesta sèrie de mesures, busquem la major normalitat possible, dins de les circumstàncies, ja que valorem molt positivament el desenvolupament i normalitzat de l’activitat.

Donem suport a totes les mesures en la responsabilitat dels adults, per detectar i aïllar qualsevol situació, en la qual els nens/es i joves s’hagin pogut veure exposats, i la ràpida comunicació per a, en aquest mateix moment, l’alumne /a afectat no es converteixi en factor de transmissió.

PLA ESPECÍFIC OBERTURA CENTRE COVID 19.

SETEMBRE 2020

MESURES COVID 19

ENTRADA I SORTIDA DIFERENCIADA EN DIFERENTS TORNS …..FAMILIES FORA DEL CENTRE.

ENTRADA AMB RESPONSABLE SEGURETAT I HIGIENE QUE:

DIRECCIONI LA GENT, DISPÈNSI GEL ALCOHÒLIC ,FACI PRESA DE TEMPERATURA ALS ALUMNES I CONTROLI LA DESINFECCIÓ DEL CALÇAT.

RENTADA MANS ARRIBADA , SORTIDA WC I SORTIDA CENTRE.

MASCARETA OBLIGATORIA A PARTIR DELS 6 ANYS. OPCIONAL DINS L’AULA DE DANSA.

DOCUMENT DECLARACIÓ RESPONSABLE SANITARIA CADA FAMÍLIA.

PERSONAL:

TOT EL PERSONAL DEL CENTRE SEGUIRÀ EL PROTOCOL COVID I APORTARÀ LA DECLARACIÓ RESPONSABLE .

RESPOSABILITATS:

L’ESCOLA DISPOSA DE :

LA VIGENCIA DE LA RESPOSABILITAT CIVIL,

RISCOS LABORALS COVID 19 AL DIA DE CENTRE I DECLARACIÓ RESPONSABLE DE TOT EL PROFESSORAT,

DOCUMENT VIGILANCIA DE LA SALUT DEL PROFESSORAT,

DOCUMENT PROTECCIÓ PROTECCIÓ DE DADES.

TAULELL RECEPCIÓ GEL ALCOHÒLIC I AMB MAMPARA PROTECTORA COVID 19.

PLANIFICACIÓ ESPAIS AMB RATIOS

 

ESPAI M2 EXACTES M2 REALS CAPACITAT AMB DISTANCIAMENT
AULA 1 69,75 68 15 ALUMNES
AULA 2 42,5 40 10
AULA AUDICIONS 71,25 68 15
AULA 12 35,52 32 10
AULA 5 15,2 14 8
AULA 7 15,98 12 4
AULA 14 15,12 12 4
AULA 11 11,04 8 2
AULA 10 8,84 8 2
AULA 6 9 8 2
AULA RECEPCIÓ 10 10 2
RECEPCIO 40 40 8
WC 8 8 1
VESTUARI NO    
AULA 13 6,24 6 2
AULA 3 5,6 5 2
AULA 4 5,6 5 2
AULA 8 4,76 4 2
AULA 9 5,1 5 2

NETEJA ESPAIS CENTRE

VENTILACIÓ ESPAIS 10 MINUTS ENTRE SORTIDA I ENTRADA DE DIFERENTS GRUPS.

ESPAIS 2 NETEGES DIARIES. INCIDIR NETEJA LLOCS ON ES POSEN LES MANS.

CADA PROFE DESINFECTA EL QUE UTILITZA , EL QUE ES TOCA.

INSTRUMENTS QUE ES COMPARTEIXEN ( piano) ES DESIFECTARAN CADA CANVI D’ALUMNE.

RESPONSABLE HIGIENE VETLLA PEL TRANSCURS ACTIVITATS I PER LA NETEJA GENERAL.

 

Annexes:

Pla de actuació Generalitat de Catalunya

Pla de actuació Mútua Terrassa